Danko City

For fans of:Danko avenue, Danko Vinh Phúc, Khu dô th? Kim Phú Tuyên Quang
Description

Là khu dân cu di?n hình th? nh?t t?i t?nh nguyên du?c công ty danko ( danko group ) b? thi?t l?p và gia tang giá tr?, danko city du?c ví von là m?t bi?u tu?ng c?a phong cách s?ng ti?n ích, t?i tân, coi quan tr?ng nh?p s?ng xanh hài hòa v?i th? gi?i t? nhiên.V?i quy mô g?n 50ha, khu dân cu danko city du?c s?p x?p chuyên nghi?p trong m?t lý tu?ng ki?n ??trúc t?ng h?p. Trong dó, d? phòng 70% di?n tích d? gia tang không gian xanh, giao thông và chu?i ti?n nghi.? dây, ch? sau g?n hai nam ti?n hành, ch? d? án nhóm danko dã tu v?n toàn b? chu?i t?ng và các t?ng ti?n nghi khép kín nhu ti?n hành trên du?ng chính 30m, tr?i th?m các con du?ng trong khu v?c; xây d?ng khu vui choi, sân t?p th? thao, khu ph? di b?, c?u tình yêu, tttm ... dáp ?ng l?n nh?t yêu c?u dân cu.

Connect